Tag Archives: Thị trường tiêu thụ cho ruồi lính đen

Thị trường tiêu thụ, đầu ra cho ruồi lính đen

Ấu trùng ruồi lính đen phân hủy rác thải, phân của chúng thải ra được xem như là nền đất giúp Trùn quế phát triển tốt hơn. Hàm lượng protein trong ấu trùng đạt cao nhất sau 2-3 tuần tuổi. Việc sử dụng nguồn protein từ ấu trùng ruồi lính đen vừa đem lại lợi […]

Gọi Ngay